Pravidlá portálu Kamoši z Webu

Článok 1. Definície niektorých pojmov

 1. Portálom sa primerane podľa významu použitia rozumie súhrn činností a aktivít prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých poskytuje prevádzkovateľ darcom, príjemcom, overovateľom a ďalším používateľom služby vrátane platobného systému. Portál je prevádzkovaný prostredníctvom internetového servera, na webovom sídle www.LudiaLudom.sk.
 2. Prevádzkovateľ je slovenská právnická osoba, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, registrovaná na Obvodnom úrade Bratislava pod reg. č. OVVS-23907/287/2009-NO. ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zamerané na výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu zameraného na podporu a propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity.
 3. Pravidlá sú tieto Pravidlá poskytovania služieb internetového darcovského portálu LudiaLudom.sk a jeho platformy Veľkí kamoši.
 4. Platforma je akákoľvek platforma nachádzajúca sa na Portáli, prostredníctvom ktorej Portál umožňuje Používateľovi (špecifikovanému v bode 5. týchto Pravidiel) využívať ňou poskytované služby.
 5. Veľkí kamoši sú špecifickou platformou portálu ĽudiaĽuďom.sk, ktorá je prioritne určená na financovanie potrieb a zabezpečenia základných práv detí najmä zo sociálne slabších skupín a vylúčených spoločenstiev. Platforma umožňuje registrovať iba výzvy vytvorené za týmto účelom a to príjemcami, ktorí sú právnickými osobami a venujú sa práci s dieťaťom alebo deťmi, ktorých výzvy na Portáli registrujú.
 6. Používateľ je každá osoba, ktorá používa Portál za účelom, na ktorý je Portál určený. Používateľom sú najmä nasledovné osoby: Príjemca, Darca, Overovateľ, Dražobník, Dražiteľ, Bloger a pod.
 7. Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, registrovaná na Portáli, ktorá súhlasí s Pravidlami a uzavrie s Prevádzkovateľom dohodu o splnomocnení.
 8. Príjemcom na platforme Veľkí kamoši sa rozumie právnická osoba, registrovaná na Portáli, ktorá súhlasí s Pravidlami a uzavrie s Prevádzkovateľom dohodu o splnomocnení. Príjemca registráciou výzvy potvrdzuje, že pracuje s dieťaťom, v prospech ktorého výzvu vytvára a finančné prostriedky využije v prospech tohto konkrétneho dieťaťa.
 9. Darca je fyzická alebo právnická osoba, registrovaná na Portáli, ktorá súhlasí s Pravidlami a uzavrie dohodu o poskytnutí príspevku.
 10. Overovateľ je fyzická alebo právnická osoba, registrovaná na Portáli, ktorá súhlasí s Pravidlami , je validovaná Prevádzkovateľom a uzavrie s Príjemcom dohodu o poskytnutí služieb overovania.
 11. Príspevok je poskytnutie peňazí, vecných plnení alebo služieb zo strany darcu alebo Dražiteľa v prospech Príjemcu za Všeobecne prospešným účelom.
 12. Registrácia predstavuje uzatvorenie elektronickej zmluvy s Prevádzkovateľom, ktorej obsahom sú tieto Pravidlá. V rámci elektronickej zmluvy v závislosti od skupiny Používateľov sú uzatvárané nasledujúce zmluvy:
  • Dohoda o splnomocnení je dohoda, ktorou príjemca udeľuje Prevádzkovateľovi oprávnenie na zastúpení pri uzavretí dohody o poskytnutí príspevku.
  • Dohoda o poskytnutí príspevku je dohodou, ktorú uzatvára Prevádzkovateľ s Darcom v mene Príjemcu. Dohodou o poskytnutí príspevku Darca bezplatne poskytuje príspevok Príjemcovi a ten príspevok prijíma.
  • Dohoda o poskytnutí služieb overenia je dohoda, ktorou sa Overovateľ zaväzuje potvrdiť správnosť informácií, zverejnených Príjemcom vo výzve.
 13. Všeobecne prospešný účel sa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch považuje najmä: rozvoj a ochrana duševných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, rozvoj sociálnych služieb.
 14. Výzva je oznam, ktorým Príjemca informuje návštevníkov Portálu o použití Príspevku za Všeobecne prospešným účelom a žiada Darcov o jeho podporu prostredníctvom Príspevku. Výzva obsahuje najmä základné informácie o Príjemcovi, o účele použitia Príspevku, minimálnu sumu potrebných finančných príspevkov, cieľovú sumu potrebných finančných príspevkov, informácie, ktoré budú poskytnuté po realizácii tohto Príspevku. Súčasťou Výzvy sú aj funkcionality umožňujúce Príjemcovi priebežné informovanie o realizovaní tohto Príspevku na Všeobecne prospešný účel.
 15. Overenie je potvrdenie vydané Overovateľom, ktorým Overovateľ potvrdzuje pravdivosť výzvy podanej Príjemcom.
 16. Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za obsah výzvy, ktorú zverejnil Príjemca.

Článok 2. Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto Pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb v rámci Portálu medzi Príjemcom, Darcom, Overovateľom, prípadne ďalšími Používateľmi a stanovenie práv a povinností Prevádzkovateľa, Príjemcu, Darcu, Overovateľa a ďalších Používateľov, pri poskytovaní, správe a používaní Portálu.
 2. Pravidlá sa vzťahujú primerane na všetky poskytnuté finančné a materiálne prostriedky a na služby poskytnuté prostredníctvom Portálu.
 3. Internetový darcovský Portál uľahčuje poskytovanie finančných a materiálnych prostriedkov a služieb od darcov pre Príjemcov. Prevádzkovateľ poskytuje technológiu a platformu s cieľom umožniť interakciu medzi Darcami a Príjemcami. Každý Darca je sám zodpovedný za získavanie informácií, ktoré potrebuje, aby sa rozhodol o podpore konkrétnej Výzvy. Všetky dostupné informácie na strane Prevádzkovateľa sa nachádzajú na internetovom darcovskom Portáli. Okrem uvedených údajov na Portáli Prevádzkovateľ nemá žiadne ďalšie údaje týkajúce sa projektov alebo zúčastnených strán.
 4. Prevádzkovateľ nevyhodnocuje registráciu Príjemcov ani zoznam Výziev. Každý Príjemca koná na základe vlastného vedomia a svedomia. V záujme princípu otvorenosti pre čo najširší okruh možných Príjemcov. Prevádzkovateľ neoveruje, či sú všetky zverejnené informácie presné, pravdivé a aktuálne. Príjemca má možnosť dať si svoje údaje overiť Overovateľom, ktorý vydaním overenia potvrdí pravdivosť údajov zverejnených na Portáli Príjemcom vo výzve. Prevádzkovateľ každého Príjemcu vyzýva, aby pravidelne aktualizoval zverejnené údaje. Je v záujme Príjemcu, aby informácie, ktoré poskytuje o sebe a o svojom zámere, boli pravdivé a aby poskytoval Používateľom pravidelnú spätnú väzbu o využití poskytnutých finančných prostriedkov.

Článok 3. Práva a povinnosti Príjemcu

 1. Príjemca je oprávnený:
  • bezplatne zverejňovať informácie o sebe v rámci svojho užívateľského profilu na Portáli a udržiavať ich aktuálne;
  • bezplatne zverejňovať Výzvy, ktoré môžu Darcovia podporiť prostredníctvom Príspevku;
  • prijímať na základe zverejnenej Výzvy príspevky od Darcov prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Prevádzkovateľom.
  • uzavrieť s Prevádzkovateľom dohodu o plnej moci.
 2. Príjemca je povinný:
  • uverejniť len pravdivé a nezavádzajúce informácie o svojej osobe a o všetkých náležitostiach týkajúcich sa jeho Výzvy alebo Výziev uverejnených na Portáli;
  • uverejňovať na Portáli len obsah, ktorého je autorom alebo ku ktorému má vysporiadané autorské práva, rešpektovať legislatívu platnú v SR týkajúcu sa autorského práva;
  • poskytnúť Používateľom všetky informácie o realizácii svojho zámeru za Verejne prospešným účelom, na zverejnenie ktorých sa v rámci Výzvy zaviazal;
  • použiť Príspevok len na Verejne prospešný účel, ktorý definoval vo Výzve;
  • informovať Používateľov o dosiahnutí cieľovej sumy finančných príspevkov, potrebných na realizáciu Výzvy;
  • informovať Používateľov aj počas trvania Výzvy o dôležitých udalostiach a zmenách týkajúcich sa Výzvy, jeho osoby a jej Verejne prospešného účelu;
  • uvádzať presné a pravdivé údaje a na požiadanie Prevádzkovateľa predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s Príjemcom z dôvodu, že Príjemca uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil, nedoplnil alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej Prevádzkovateľom;
  • aspoň tri roky uchovávať originály dokumentov (účtovných dokladov a pod.) preukazujúcich použitie finančných prostriedkov získaných cez Portál;
  • na požiadanie Darcu mu do tridsiatich dní od obdržania jeho Žiadosti (špecifikovanej v článku 4 ods. 1 bod 2. týchto Pravidiel) predložiť:
   1. kópie dokladov (faktúry, potvrdenia za platbu a iné účtovne relevantné doklady) preukazujúce vynaloženie finančných prostriedkov získaných cez Portál na Verejne prospešný účel deklarovaný vo svojej Výzve;
   2. tabuľku popisujúcu využitie týchto prostriedkov obsahujúcu nasledovné informácie o každej položke: suma (v eurách, zaokrúhlená na dve desatinné miesta), bližší popis využitia získaných prostriedkov a Verejne prospešný účel ich využitia.
   3. Tieto dokumenty je Príjemca povinný zaslať na adresu poskytnutú Darcom, ak sa nedohodnú inak.

Článok 4. Práva a povinnosti Darcu

 1. Darca je oprávnený:
  • bezplatne a dobrovoľne poskytnúť Príspevok na základe Výzvy zverejnenej Príjemcom, prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si neúčtuje žiadne poplatky za poskytované služby v rámci Portálu;
  • do dvoch rokov od poskytnutia finančného daru požiadať Príjemcu tohto daru o preukázanie využitia darovaných prostriedkov (sprístupnením kópií faktúr, potvrdení za platbu a iných účtovných relevantných dokladov, ako aj tabuľky obsahujúcej údaje o použitej sume, popis jej využitia a Verejne prospešný účel, na ktorý bola využitá) (ďalej len ako „Žiadosť“). Príjemca je povinný Darcovi do tridsiatich dní od doručenia Žiadosti vyhovieť, tzn. relevantné doklady špecifikované v tomto bode Pravidiel doručiť na adresu určenú Darcom, ak sa nedohodnú inak;
  • bezplatne zverejňovať informácie o sebe v rámci svojho užívateľského profilu a udržiavať ich;
  • používateľský profil Darcu je jednotný pre celý Portál a všetky jeho platformy, vrátane platformy Veľkí kamoši;
  • uzavrieť s Prevádzkovateľom dohodu o poskytnutí Príspevku;
  • bezplatne vyhľadávať a prezerať Výzvy zverejnené Príjemcami;
  • bezplatne využívať ďalšie funkcie, ktoré Portál poskytuje Darcom.
 2. Darca je povinný:
  • uvádzať presné a pravdivé údaje a na požiadanie Prevádzkovateľa predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s Darcom z dôvodu, že Darca uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil, nedoplnil, alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej Prevádzkovateľom.
  • doručiť všetky vyhlásenia, listiny, údaje potrebné a vhodné na realizáciu jeho Príspevku.

Článok 5. Práva a povinnosti Overovateľa

 1. Overovateľ je oprávnený:
  • bezplatne zverejňovať informácie o sebe v rámci svojho užívateľského profilu a udržiavať ich;
  • používateľský profil Overovateľa je jednotný pre celý Portál a všetky jeho platformy, vrátane platformy Veľkí kamoši;
  • overovať správnosť zverejnených údajov, po dohode s Príjemcom;
  • uzavrieť s Príjemcom dohodu o poskytnutí služieb overenia.
 2. Overovateľ je povinný:
  • uvádzať presné a pravdivé údaje a na požiadanie Prevádzkovateľa predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s Overovateľom z dôvodu, že Overovateľ uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil, nedoplnil alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej Prevádzkovateľom;
  • podrobiť sa validácii svojho používateľského profilu v rámci Portálu.
 3. Prevádzkovateľ môže vykonať validáciu Overovateľa na základe doručenia žiadosti o validáciu jedným z týchto spôsobov:
  • Spôsoby validácie pre fyzické osoby:
   1. Prostredníctvom úradne osvedčeného podpisu: Ak Prevádzkovateľ dostane túto žiadosť, povinné údaje súhlasia s údajmi vyplnenými pri elektronickej registrácii, a zároveň meno, dátum narodenia a adresa zodpovedá menu, dátumu narodenia a adrese v úradnom osvedčení o pravosti podpisu, takého Overovateľa možno validovať.
   2. Osobne návštevou: Ak žiadateľ príde osobne do priestorov určených Prevádzkovateľom, predloží občiansky preukaz alebo cestovný doklad preukazujúci identifikačné údaje žiadateľa, predloží túto žiadosť, povinné údaje súhlasia s údajmi vyplnenými pri elektronickej registrácii, a zároveň meno, dátum narodenia a adresa zodpovedá menu, dátumu narodenia a adrese v predloženom doklade, takého Overovateľa možno validovať.
   3. Pomocou S/MIME e-mailu alebo dokumentu podpísaného elektronickým podpisom: Ak je Prevádzkovateľovi na určenú e-mailovú adresu doručená táto žiadosť, povinné údaje súhlasia s údajmi vyplnenými pri elektronickej registrácii, žiadosť je podpísaná elektronickým podpisom obsahujúcim údaje, ktoré zodpovedajú údajom v žiadosti a bol vydaný ako osobný alebo kvalifikovaný certifikát certifikačnou autoritou akreditovanou v SR, takého Overovateľa možno validovať.
  • Spôsoby validácie pre právnické osoby:
   1. Prostredníctvom úradne osvedčeného podpisu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby. Ak Prevádzkovateľ dostane túto žiadosť, povinné údaje súhlasia s údajmi vyplnenými pri elektronickej registrácii, a zároveň meno, dátum narodenia a adresa zodpovedá menu, dátumu narodenia a adrese v úradnom osvedčení o pravosti podpisu, takého Overovateľa možno validovať. Priložené musí byť tiež osvedčenie skutočnosti, že daná osoba je oprávnená konať za danú právnickú osobu na základe výpisu z evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, alebo potvrdenie, že daná osoba je zamestnancom uvedenej právnickej osoby, ktoré musí byť podpísané osobou oprávnenou za právnickú osobu konať na základe výpisu z evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná. Ak je príslušná osoba zastúpená, musí byť k žiadosti doložené aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
   2. Osobne návštevou: Ak žiadateľ príde osobne do priestorov určených Prevádzkovateľom, predloží občiansky preukaz alebo cestovný doklad preukazujúci identifikačné údaje osoby konajúcej v mene žiadateľa, predloží túto žiadosť, povinné údaje súhlasia s údajmi vyplnenými pri elektronickej registrácii, a zároveň meno, dátum narodenia a adresa zodpovedá menu, dátumu narodenia a adrese v predloženom doklade, takého Overovateľa možno validovať. Priložené musí byť tiež osvedčenie skutočnosti, že daná osoba je oprávnená konať za danú právnickú osobu na základe výpisu z evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, alebo potvrdenie, že daná osoba je zamestnancom uvedenej právnickej osoby, ktoré musí byť podpísané osobou oprávnenou za právnickú osobu konať na základe výpisu z evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná. Ak je príslušná osoba zastúpená, musí byť k listu doložené aj splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
   3. Pomocou S/MIME e-mailu alebo dokumentu podpísaného elektronickým podpisom: Ak je Prevádzkovateľovi na určenú e-mailovú adresu doručená táto žiadosť, povinné údaje súhlasia s údajmi vyplnenými pri elektronickej registrácii, žiadosť je podpísaná elektronickým podpisom obsahujúcim údaje, ktoré zodpovedajú údajom v žiadosti, a bol vydaný ako osobný alebo kvalifikovaný certifikát certifikačnou autoritou akreditovanou v SR, takého overovateľa možno validovať.

Článok 6. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený:
  • vyzvať Príjemcu na predloženie dokladov, potvrdzujúcich akékoľvek skutočnosti uvádzané na Portáli;
  • nezverejniť informácie alebo zrušiť zverejnenie informácií na Portáli, ktoré považuje za nepravdivé, nepresné, neúplné, urážlivé alebo z iných vážnych dôvodov ohrozujúce Portál;
  • zrušiť zverejnenie tzv. "duplicitnej výzvy" – t. j. Výzvy, ktorej obsah je totožný alebo veľmi podobný inej výzve od toho istého Príjemcu (na jeden konkrétny Verejne prospešný účel možno zverejniť len jednu Výzvu). Prevádzkovateľ v takom prípade Príjemcovi oznámi zrušenie zverejnenia jeho Výzvy.
 2. Ak Používateľ uverejňuje na Portáli text, obrázky alebo akýkoľvek iný obsah, má sa za to, že týmto poskytuje Prevádzkovateľovi všetky potrebné licencie a práva na používanie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom na Portáli, alebo v reklame alebo v propagačných materiáloch pre Prevádzkovateľa a/alebo pre Portál. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, oddelenie, uloženie alebo na ďalšie spracovanie takéhoto obsahu za predpokladu, že tieto opatrenia primerane zohľadnia zamýšľaný význam takéhoto obsahu.
 3. Ak ktorýkoľvek Používateľ zistí na Portáli obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo podmienky použitia, je povinný bezodkladne to oznámiť Prevádzkovateľovi.
 4. Na Portáli je zakázané uverejňovať:
  • materiál urážlivý alebo nebezpečný pre deti a mladistvých;
  • materiál obhajujúci, propagujúci alebo podnecujúci násilie, pornografiu, rasovú či etnickú diskrimináciu;
  • materiál obhajujúci, propagujúci alebo podnecujúci nenávisť voči iným ľuďom alebo voči menšinám;
  • lživé alebo zavádzajúce údaje, nepravdivé skutočnosti alebo urážky, vulgárne alebo obscénne slová, obsah provokatívny, alebo agresívny voči iným osobám;
  • či iný obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy.
 5. Prevádzkovateľ má právo zrušiť registráciu Používateľa, ktorý opakovanie publikuje obsah v rozpore s týmito Pravidlami.
 6. Výzvy musia byť uvádzané pravdivo, vo vlastnom mene alebo oprávnenou osobou v mene existujúcej osoby.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, preskúmať zverejňovaný obsah a v prípade odôvodnenej potreby ochrany Portálu pozastaviť zverejnenie obsahu.
 8. Prevádzkovateľ je povinný:
  • prerozdeliť poskytnuté finančné príspevky medzi Príjemcov, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca;
  • zabezpečiť ochranu poskytovaných informácií a bezpečnosť platieb v bežnom rozsahu.

Článok 7. Registrácia

 1. Registrácia ktoréhokoľvek Používateľa portálu je bezplatná.
 2. Niektoré činnosti a aktivity na Portáli sú prístupné iba registrovaným Používateľom, a to podľa druhu registrácie (Darca, Príjemca, Overovateľ).
 3. Registrovať sa môžu len osoby s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony sa môžu registrovať len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.
 4. Registrovaná osoba musí všetky požadované informácie a svoje identifikačné údaje uviesť úplne a pravdivo.

Článok 8. Finančné transakcie

 1. Všetky prijaté príspevky pre jednotlivého Príjemcu budú zasielané prevodom na účty Príjemcu, spravidla v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca.
 2. Minimálna výška finančného daru je 1,- euro.
 3. Darca ani Príjemca nemajú nárok na úrok z finančných prostriedkov, ktoré ešte neboli vyplatené.
 4. Platby môžu byť spracované spôsobom ponúkaným Prevádzkovateľom. Na jednotlivé spôsoby platby sa uplatňujú špecifické podmienky príslušného poskytovateľa služieb.

Článok 9. Proces overenia

 1. Každý Príjemca má možnosť požiadať Overovateľa, aby v podobe vydania overenia potvrdil správnosť informácií uvedených vo Výzve Príjemcu alebo pravdivosť profilu Príjemcu.
 2. Vydaním overenia uzatvárajú Príjemca a Overovateľ medzi sebou dohodu o poskytnutí služieb overenia.
 3. Overenie môže byť vydané:
  • na Výzvy zaregistrované na Portáli, a to na obdobie maximálne jedného roka;
  • na profily Príjemcov, ak daná funkcionalita umožňuje overovať priamo profil Príjemcu.
 4. V prípade, že počas trvania Výzvy Príjemca zmení údaje vo svojej výzve, platnosť overenia sa pozastavuje. Overovateľ musí následne vydať opätovné overenie na výzvu v novom znení.
 5. Príjemca sa môže obrátiť na jedného alebo viacerých Overovateľov registrovaných na Portáli so žiadosťou o vydanie overenia.
 6. Overovateľ a Príjemca sú povinní dohodnúť si medzi sebou podmienky dohody o poskytnutí služieb overenia, a to v procese negociácie. Iniciátorom negociácie môže byť:
  • Príjemca, ktorý o overenie požiada Overovateľa, ktorého si vyberie zo zoznamu;
  • Overovateľ, ktorý si vyberie Výzvu, ktorú sa ponúkne overiť.
 7. Overenie tvorí:
  • text overenia - Overovateľ môže sformulovať svoju podporu Výzve;
  • platnosť overenia – lehota, počas ktorej bude pri Výzve zobrazované overenie;

Článok 10. Výzva dieťaťa na Veľkých kamošoch

 1. Platforma Veľkí kamoši umožňuje registráciu špeciálneho druhu Výzvy, ktorú registruje inštitúcia, ktorá s dieťaťom pracuje. Z Príspevkov budú Príjemcovia hradiť náklady na vzdelávanie, zabezpečenie dieťaťa a jeho základných práv.
 2. Výzvu je vždy možné registrovať iba za účelom úhrady nákladov na vzdelávanie, zabezpečenie dieťaťa, jeho osobnostný rozvoj a zabezpečenie jeho základných práv.
 3. Každá Výzva je vždy adresovaná na jedno konkrétne dieťa, pričom Príjemca môže mať vytvorených viacero výziev na viacero detí, na každé osobitne.
 4. Výzvu na Veľkých kamošoch je možné zaregistrovať alebo na cieľovú sumu jednorazovo alebo na sumu nákladov mesačne. Je na Príjemcovi, pre ktorý spôsob sa rozhodne, počas trvania výzvy tento spôsob nie je možné meniť.
 5. Výzva dieťaťa môže byť prepojená s jeho profilom na sociálnej sieti Malí kamoši, ktorá slúži aj na zlepšenie vzťahu medzi Darcom a Príjemcom a ich efektívnu on-line komunikáciu.

Článok 11. Zodpovednosť a záruky

 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím Príspevku zo strany Príjemcu.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených Príjemcami a Darcami. Za tieto údaje zodpovedajú sami poskytovatelia týchto údajov.
 3. Portál je financovaný z darov a príspevkov a je k dispozícii všetkým Používateľom bezplatne. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí žiadnym spôsobom za škody, bez ohľadu na ich právny základ (vrátane, ale nielen za omeškanie, porušenia záruky, porušenie dôvery, porušenie zmluvných povinností alebo záväzkov, nezákonnosť alebo za delikt), okrem prípadov, keď škoda vyplýva z konania Prevádzkovateľa.

Článok 12. Použitie osobných údajov

 1. Registráciou na Portáli Používateľ vyjadruje súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov (zoznam osobných údajov je uvedený v príslušných formulároch) a informácií Prevádzkovateľom. Informácie budú spracovávané a uchovávané na účely prevádzkovania Portálu, a to na účely evidovania Darcov, Príjemcov a Overovateľov v rámci Portálu, evidovania jednotlivých Príspevkov a možnosti priradenia Príspevku ku konkrétnemu Darcovi, realizácie poskytnutia Príspevku, prípadne na iné súvisiace účely týkajúce sa výhradne poskytnutia príspevku Príjemcovi na základe jeho Výzvy.
 2. Registráciou na Portáli Používateľ vyjadruje súhlas s tým, aby údaje s výnimkou "neverejná kontaktná adresa, dátum narodenia, bankové spojenie a DIČ", boli tiež zverejnené na Portáli a v materiáloch z nich generovaných. Tretia osoba, ktorá na spracovanie poskytla tiež osobné údaje inej osoby, teda dotknutej osoby v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, zodpovedá v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov za to, že predmetný súhlas so spracovaním osobných údajov jej udelila táto dotknutá osoba. Takýto súhlas je táto tretia osoba povinná na požiadanie bezodkladne doručiť Prevádzkovateľovi, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Prevádzkovateľovi.
 3. Súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov platí počas platnosti registrácie na Portáli až do jeho písomného odvolania. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 4. Používateľ – teda dotknutá osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov záväzne vyhlasuje, že pred zaregistrovaním sa na Portáli mu boli v zmysle § 15 Zákona o ochrane osobných údajov vopred oznámené nasledovné informácie: identifikačné údaje Prevádzkovateľa, osobné údaje nespracúva sprostredkovateľa, zoznam osobných údajov, doplňujúce informácie v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba bola poučená o svojich právach uvedených v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ, ako dotknutá osoba má v zmysle citovaného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov;
  • opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  • likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.
  • blokovaniu jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu.
 5. Používateľ ďalej berie na vedomie, že ak zverejní svoje osobné údaje na Portáli, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o ochrane osobných údajov; v takom prípade za bezpečnosť a ochranu osobných údajov zodpovedá len tá osoba, ktorá svoje osobné údaje zverejnila.pečnosť a ochranu osobných údajov zodpovedá len tá osoba, ktoré svoje osobné údaje zverejnila.

Článok 13. Riešenie sporov

Zmluvy uzavreté v súlade s týmito pravidlami sa spravujú Obchodným zákonníkom a subsidiárne ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory, ktoré z nich vzniknú, rieši miestne a vecne príslušný súd. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím príspevku zo strany Príjemcu.

Článok 14. Zmena Pravidiel

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zverejniť nové alebo zmeniť aktuálne Pravidlá. Nové alebo zmenené Pravidlá nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia za predpokladu, že Používateľ Prevádzkovateľovi písomne neoznámi, že nové alebo zmenené Pravidlá neakceptuje. Ak dôjde k doručeniu takéhoto oznamu, Prevádzkovateľ bezodkladne zruší registráciu Používateľa na Portáli.
 2. Ak Používateľ písomne neoznámi Prevádzkovateľovi v lehote jedného mesiaca po ich zverejnení, že nové Pravidlá neakceptuje, rozumie sa tým, že im plne porozumel a je nimi viazaný.

Článok 15. Záverečné ustanovenia

 1. Pre Používateľov sú okrem týchto Pravidiel záväzné aj ostatné pokyny a návody zverejnené v rámci Portálu, a to primerane s ohľadom na ich obsah.
 2. Tieto pravidlá sa stávajú účinné dňom 1. 6. 2014. Vyplnením príslušného formulára Darca, Príjemca aj Overovateľ vyhlasujú, že v plnom rozsahu porozumeli týmto Pravidlám a sú týmito Pravidlami v rámci svojej registrácie na Portáli viazaní počas ich účinnosti.

Aktuálne znenie: 1. 6. 2014