Partneri

Projekt Kamoši z webu bol podporený sumou 49999 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Kamoši z webu je Posilnenie zraniteľných skupín. EEAGrants

Spoločnosť SK-NIC, a.s., je správcom internetovej domény najvyššej úrovne .SK, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. Prostredníctvom viac než troch tisícok registrátorov spravuje viac ako 300-tisíc domén s koncovkou .SK. Spoločnosť sa venuje tiež osvetovej činnosti v oblasti doménových mien aj internetu všeobecne a podpore projektov v záujme internetovej komunity na Slovensku. Je tiež spoluzakladateľom darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. Spoločnosť SK-NIC, a.s. sa spolupodieľa na financovaní projektu Kamoši z webu. SK-NIC

Slovenská pošta patrí medzi spoločnosti s pevnou tradíciou a dlhodobo pozitívnymi referenciami v okruhu širokej spotrebiteľskej verejnosti. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt, poskytujúci svojim zákazníkom moderné komunikačné, distribučné a platobné služby na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Slovenská pošta

ETP Slovensko je nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia, ktorá je priamym pokračovateľom medzinárodného programu Environmental Training Project for the Central and Eastern Europe. Tento bol iniciovaný v roku 1992 Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj a realizoval sa do roku 1998 v šiestich krajinách strednej a východnej Európy. Od roku 1995 je ETP Slovensko samostatný právny subjekt. Od začiatku svojej činnosti ETP pracuje s miestnou verejnou správou, podnikateľmi a mimovládnymi organizáciami na programoch rozvíjajúcich účasť verejnosti na rozhodovaní, zvyšujúcich udržateľnosť miestneho rozvoja a skvalitňujúcich starostlivosť o životné prostredie.
Poslaním organizácie je podporovať regionálny rozvoj, chrániť životné prostredie, napomáhať rozvíjať sociálny, ekonomický, vzdelanostný a kultúrny potenciál jednotlivcov, organizácií a komunít s dôrazom na riešenie problémov znevýhodnených regiónov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov a etnických menšín.
ETP SLOVENSKO

Občianske združenie eduRoma obhajuje ľudské práva rómskych detí z chudobných rodín, ktoré sú obeťami inštitucionalizovanej segregácie v školách. Spolu s rastúcim fenoménom segregácie je ambícia združenia ponúknuť odbornú, kvalifikovanú pomoc v desegregačných procesoch. Vzhľadom k tomu, že OZ eduRoma presadzuje koncept inkluzívneho vzdelávania, ako rómske, tak aj nerómske deti ako aj deti s rôznym druhom znevýhodnenia sú v centre jeho záujmu. Eduroma

Je jedinou špeciálnou knižnicou na Slovensku orientovanou na prácu s deťmi a mládežou. Knižnica má v súčasnosti 23 pobočiek (z toho 18 školských a 5 mimoškolských). Služby knižnice využíva viac ako 13 500 čitateľov najmä z radov detí a mládeže, knižný fond predstavuje cca 216 000 zväzkov. Ročne knižnica eviduje viac ako 310 000 výpožičiek a pripraví okolo 2 500 zábavno-súťažných, náučných a vzdelávacích podujatí, seminárov a festivalov s účasťou do 115 000 návštevníkov. Knižnica pre mládež mesta Košice je odborným garantom vzdelávacích modulov na sociálnej sieti Malí Kamoši. Knižnica pre mládež mesta Košice

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.
Našimi aktivitami a grantovou činnosťou sa od svojho vzniku angažujeme v zápasoch za liberálnu demokraciu, osobnú slobodu a dôstojnosť každého jednotlivca. Vytvárame ľuďom príležitosti na skvalitňovanie spoločnosti v ktorej žijú, smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.
V rámci našich aktivít otvárame spoločenské témy, ktoré ovplyvňujú kvalitu života občanov ako aj ich vzájomné vnímanie a pôsobenie v spoločnom priestore. Preto v našej práci presadzujeme tieto hodnoty:
-Otvorenosť
-Dialóg
-Nekonfliktnosť
-Tolerancia
-Aktivita
-Transparentnosť
-Akceptácia
-Vzájomný rešpekt
-Zodpovednosť
-Slobodná voľba
OSF